Termes i condicions

L’informem de les Condicions Generals de Venda i devolucions de la pàgina web de venda a internet www.barodemaials.cat i de tots els seus dominis i subdominis.

Identitat de les parts
Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant Condicions generals de venda), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web www.barodemaials.cat ( denominat d’ara endavant “Usuari” o “Vostè”) i el venedor, que és Coop De Camp Foment Maialenc S Coop C Ltda (d’ara endavant denominada COOPERATIVA DE MAIALS), amb domicili a Carrer Sindicat 3-25.179 Maials i CIF F-25003757.

Realització de la comanda
• És requisit indispensable ser major d’edat per poder realitzar una compra a www.barodemaials.cat.• És requisit indispensable que al seu registre ens faciliti les dades sol·licitades al formulari.
• Els mitjans de contacte que utilitzarem per enviar-los notificacions sobre la seva comanda seran les dades que prèviament ens haurà facilitat en completar el vostre registre a la nostra web per poder comprar.
• Si acceptem el vostre comandament, rebreu na Confirmació de Comanda. Aquesta Confirmació de Comanda serà efectiva des de la seva tramesa. Si per contra no podem acceptar la comanda, intentarem posar-nos en contacte amb vostè.

Disponibilitat
Disponibilitat dels productes: COOPERATIVA DE MAIALS farà tot el possible per complaure tots els clients en la demanda dels productes. Però tots els comandaments de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no quedin articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-vos informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitgeu fer una comanda d’aquests productes substitutius, us reembolsarem qualsevol quantitat que pugueu Vostè haver abonat.

Alliurament
COOPERATIVA DE MAIALS es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que vostè assenyali al formulari de comanda.
Vostè pot sol·licitar la entrega dels articles , en un altre domicili i una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda, sempre que el domicili de lliurament estigui situat a Catalunya.
No es lliuraran comandaments en apartats postals.
Per tal d’optimitzar la entrega, li agraderem que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins l’horari laboral habitual.
COOPERATIVA DE MAIALS realitza els seus enviaments mitjançant transport propi i/o empreses de missatgeria líders del sector.
/>La entrega de la mercaderia es realitzarà al domicili designat per vostè. En cas d’absència de l’interessat, en el moment de la entrega, es deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament.
COOPERATIVA DE MAIALS es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, independentment del que s’ha exposat a aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. De forma general quan el pes o dimensions del comandament superin els màxims establerts pel transportista habitual, ens posarem en contacte amb vostè per informar-ho del transportista a utilitzar i els terminis específics en aquest cas.
Els ports derivats de les tramesos dels articles adquirits quedaran reflectits al preu final de venda i dependrà de la modalitat de compra triada (en origen oa domicili). Aquestes condicions podran ser modificades.
A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït la entrega o que el/s producte/s han estat lliurat/s en el moment de signar la recepció dels mateixos en l’adreça de lliurament convenida.

a) Plaços de lliurament:
Els terminis de lliurament depenent del transportista assignat i s’indica el termini màxim estimat de lliurament des de la confirmació de la comanda. Si fos necessari modificar aquestes condicions per l’especial naturalesa del comandament, ens posaríem en contacte amb vostè per informar-ho dels terminis concrets.
Aquests terminis són una estimació i poden variar per raons logístiques o de força major. br/>Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament estimada, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total de limport pagat. Recordeu en qualsevol cas que per regla general no realitzem lliuraments els dissabtes ni diumenges.

b) Impossibilitat de lliurament:
Reservat el dret de retirar qualsevol producte del nostre lloc web en qualsevol moment i/oa treure o modificar qualsevol material o contingut d’aquesta. Tot i que farem el possible per tramitar sempre tots els comandaments, hi pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rechazar la tramitació d’algun comanda després d’haver enviat la Confirmació de comanda, i ens reservem el dret a fer-ho a qualsevol moment, de manera discrecional.
No serem responsables davant de vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del nostre lloc web “www.barodemaials.cat”, amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web, o per negar-nos a tramitar un comandament una vegada que li hàgim enviat la Confirmació de comanda.

Preus
Els preus a la pàgina web “www.barodemaials.cat” inclouen l’IVA, aplicable al dia del comandament i, també, els despeses d’enviament en el cas de lliurament a domicili.
El PREU DELS PRODUCTES serà el que figura al lloc web. El preu està expressat amb els impostos inclosos, tal com aquests impostos són fixats a la data de l’acceptació de l’oferta. El preu ha de ser pagat totalment en efectuar la compra.
COOPERATIVA DE MAIALS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figurin a www.barodemaials.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri el comandament sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

a) Pagament
El pagament dels comandaments es pot efectuar utilitzant les següents modalitats:
• Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Reservat el dret de NO acceptar certs pagaments amb determinats targetes de crèdit.
• Pagament amb trsnferència bancaria a la compte corrent indicat en el moment de finalitzar la compra. de pagament, podent crear-ne de noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de “www.barodemaials.cat” pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això, si el canvi en la modalitat de pagament afectés un comandament ja realitzat, des de “www.barodemaials.cat” ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint-li l’opció de cancel·lació. tar la comanda si ho considerés convenient.

b) Pagament amb targeta de crèdit/dèbit
El càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.
Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament “www.barodemaials.cat” utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic.
En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses directament i de forma encriptada a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.
Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través dela seva passarel·la de Pagament Segur.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.
COOPERATIVA DE MAIALS es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

Política de devolucions
a) Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment de la entrega el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre correu electrònic info@barodemaials.cat, facilitant les dades del producte així com el mal que pateix, en alguns casos demanarem que ens enviïn foto dels desperfectes.
Una vegada rebuda la notificació a COOPERATIVA DE MAIALS ens posarem en contacte amb vostè per informar-ho sobre com ha de procedir per retornar el/s producte/s.
Si us plau, torneu l ‘article usant l’embolcall original a més de les instruccions, documentació i embolcalls que puguin acompanyar el mateix.
Una vegada rebuda la mercaderia a retornar, procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem dins d’un termini razonable si és procedent la devolució o substitució de la mateixa (si s escau). La devolució o substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en què li comuniquem la confirmació que és procedent la devolució o substitució de l’article no conforme.
En cas que no es pugui substituir el/s producte/s, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats, a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reembolsades íntegrament, inclosos els gastos de lliurament incorregudes per lliurar-li el/s producte/s i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos el/s a nosaltres.
Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials, de la quantitat total abonada pel comandament íntegre. Els despeses de transport, reemborsament i empaquetat no seran retornats en cas que la devolució sigui parcial.
La devolució s’efectuarà a la mateixa targeta de crèdit o compte que es farà servir per pagar la compra.
Si vostè té alguna dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu info@barodemaials.cat.
Cap d’aquestes condicions omet els drets reconeguts per la legislació vigent.

Responsabilitat i exoneració de responsabilitat
Les fotografies i els textos reproduïts que presentin els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.
La responsabilitat de COOPERATIVA DE MAIALS en relació amb qualsevol producte adquirit a ” www.barodemaials.cat” estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, al preu de compra d’aquest producte i no es veurà comprometida per simples errors u omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries a la presentació dels productes.
COOPERATIVA DE MAIALS no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar de l’emmagatzematge, conservació, transports posteris, consum i/o una altra acció inadequada del/s producte/s comercialitzats una vegada lliurats al client. El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors.
COOPERATIVA DE MAIALS no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues dexplotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagués estat previsible per COOPERATIVA DE MAIALS o si la seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.
A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de COOPERATIVA DE MAIALS en virtut dels presents condicions generals no podrà excedir un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es troba a l’origen d’aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l’acció en qüestió.
COOPERATIVA DE MAIALS no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas d’esgotament de les existències o d’indisponibilitat del producte, de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.
El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni el seu dret desistir el contracte.
En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a COOPERATIVA DE MAIALS per arribar a una resolució amistosa.
Aquestes Condicions Generals es regeixen per les lleis competents i el marc legal corresponent.